Reklamačný formulár

Kontaktné údaje:

Predmet reklamácie:

*do predmetu uviesť, ak je k dispozícii, Našu značku, číslo pohľadávky, prípadne variabilný symbol

Popis reklamácie:

* Povinné polia

Týmto, ako dotknutá osoba, udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel vybavenia tejto reklamácie/sťažnosti/žiadosti, prevádzkovateľovi BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6058/B, na čas do vybavenia reklamácie/sťažnosti/žiadosti.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Bez zaškrtnutia súhlasu nie je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje a riadne vybaviť Vašu reklamáciu. Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov poskytovateľom sú k dispozícii na stránke prevádzkovateľa www.bencontcollection.sk a tiež v sídle prevádzkovateľa.