Časté otázky

OTÁZKY K ZÁVÄZKU A ÚROKOM

Sú 3 možnosti:
A/ Vaša banka poverila spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s. správou a vymáhaním Vašej pohľadávky.
B/ Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s. Váš záväzok voči banke odkúpila a stala sa tak novým veriteľom. O tejto skutočnosti ste ako dlžník boli písomne informovaný.
C/ Úver Vám poskytla spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s.
Prečo môj záväzok neustále rastie?
Záväzok, ktorý vznikol na základe ústnej alebo písomnej dohody, môže rásť vzhľadom k tomu, že príslušenstvo Vášho záväzku tvoria zmluvné úroky, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a náklady spojené s jeho uplatnením v zmysle § 121 Občianskeho zákonníka. Výška Vašej splátky nestačí na pokrytie istiny aj príslušenstva.
Čo sa stane, ak svoj záväzok nebudem splácať?
Naša spoločnosť si bude uplatňovať svoj nárok v súdnom konaní a neskôr v exekučnom konaní (exekúcia majetku je doživotná a dedičná).
Ako môžem požiadať o vrátenie preplatku?
Dlžník musí poslať písomnú žiadosť na vrátenie preplatku, poštou, alebo e-mailom. Po prijatí žiadosti skontrolujeme oprávnenosť nároku dlžníka a ak je žiadosť opodstatnená, posielame dlžníkovi preplatok.
Ako mám postupovať, ak ide o neoprávnenú pohľadávku (podvod, zneužitie dokladov)?
V takomto prípade neodkladne kontaktujte našu spoločnosť. Je potrebné, aby ste nám doložili oznámenie o podaní trestného oznámenia z polície a notárom overené čestné prehlásenie.

OTÁZKY KU KOREŠPONDENCII A KOMUNIKÁCII

Akým spôsobom sa so spoločnosťou BENCONT COLLECTION, a. s. môžem spojiť za účelom riešenia môjho dlhu?
A/ telefonicky v dňoch pondelok – piatok v čase 08:00 – 16:30; tel.: 02/3352 6080
B/ e-mailom zaslaním správy na callcentrum@bencont.sk
C/ písomne, zaslaním listu na adresu BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
D/ osobne, v sídle spoločnosti BENCONT COLLECTION, a. s., len po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí stretnutia
V akých prípadoch mám kontaktovať spoločnosť BENCONT COLLECTION, a. s.?
V prípade zmeny kontaktných údajov; v prípade otázok týkajúcich sa výšky dlhu a spôsobu splácania;
v prípade záujmu vyriešiť dlh mimosúdnou dohodou; v prípade záujmu uzatvoriť splátkový kalendár;
v prípade záujmu vyplatiť jednorazovo celý dlh;  
a pod.
Prečo pracovníci pri každom hovore overujú moju totožnosť?
Pracovníci sú povinní na začiatku každého hovoru overiť, či hovoria so správnou osobou. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov hovoríme o dlhoch len priamo s dlžníkom, či (ním ) splnomocnenou osobou.
Akým spôsobom môžem podať reklamáciu?
Stačí vyplniť online reklamačný formulár alebo napísať e-mailovú správu na reklamacie@bencont.sk Pre vybavenie Vašej reklamácie v čo najkratšom čase odporúčame uviesť čo najpresnejšie informácie.

OTÁZKY K PLATBÁM

Aké sú možné spôsoby zaplatenia?
  1. Prevodom na účet (On-line banking, Internet Banking)
  2. Vkladom na účet priamo v banke (príkaz na úhradu)
  3. Poštovým poukazom na účet (šekom) - dostanete ho zadarmo na každej pošte na Slovensku
Ako môžem zaplatiť ak som v zahraničí?
Použitím identifikačných znakov IBAN a SWIFT kód, ktoré získate nakontaktovaním sa na našu spoločnosť telefonicky, písomne, zaslaním listu, e-mailu, prípadne vyplnením kontaktného formulára. Ak nie je možné vpísať variabilný symbol, je potrebné ho vpísať minimálne do poznámky k platbe. 
Kde dostanem poštové poukazy (šeky)?
Naša spoločnosť vyplnené ani prázdne poštové poukazy neposiela. Dostanete ich zadarmo na každej pošte na Slovensku. Na platby v domácom styku je potrebné používať Poštový poukaz na účet.
Ako môžem overiť, že ste obdržali moju platbu?
Prijatie a zaevidovanie Vašej platby môžete overiť prostredníctvom telefonátu alebo písomne, zaslaním listu, e-mailu, prípadne vyplnením kontaktného formulára. Všetky kontaktné údaje našej spoločnosti sú zverejnené v časti KONTAKT.
Čo mám urobiť, ak zabudnem pri platbe uviesť variabilný symbol?
Je potrebné e-mailom alebo poštou zaslať na adresu našej spoločnosti doklad o úhrade, po jeho obdržaní platbu dohľadáme a dodatočne priradíme.
Môže za mňa ako dlžníka zaplatiť splátku iná osoba, napr. rodinný príslušník?
Áno, platbu môže vykonať aj iná osoba. Dôležité je pri platbe správne uviesť číslo bankového účtu a variabilný symbol, aby bola platba správne priradená k Vášmu záväzku/dlhu.
Čo mám urobiť, ak som obdržal splátkový kalendár?
V prípade obdržania splátkového kalendára, je potrebné postupovať podľa priloženého sprievodného listu.
Čo sa stane, ak uzatvorím splátkový kalendár a nebudem ho plniť?
Naša spoločnosť si bude uplatňovať svoj nárok v súdnom konaní a neskôr v exekučnom konaní (exekúcia majetku je doživotná a dedičná).

OTÁZKY K ODKLADU SPLÁTOK POČAS PANDÉMIE

  1. V dôsledku pandémie ste prišli o prácu.
  2. Stratili ste príjem, resp. viac ako jeho polovicu.
  3. Predpokladáte stratu príjmu na dlhšie obdobie.
  4. V dôsledku pandémie nemáte rezervu vo výške aspoň 3-mesačného príjmu.
  5. Poberáte dávky (nemocenské/sociálne) ako náhradu príjmu a ich výška nepostačuje na pokrytie splátok úverov.
NA AKÝCH TYPOCH ÚVEROV JE MOŽNÉ POŽIADAŤ O ODKLAD SPLÁTOK?
O odklad splátok je možné žiadať na úveroch so spotrebiteľskou zmluvou (Bezúčelový spotrebiteľský úver, Refinančný spotrebiteľský úver,  Refinančný spotrebiteľský úver s navýšením, Dohoda o privatívnej novácii a Dohoda o nahradení pôvodného záväzku novým záväzkom), pričom ide o úvery splácané pravidelnými, vopred určenými, splátkami úveru.
ODKEDY MÔŽEM ŽIADAŤ O ODKLAD SPLÁTOK?
O odklad splátok môžete požiadať od 09.04.2020.
Ak vám to situácia dovoľuje, je pre vás výhodnejšie riadne splácať úver, keďže za obdobie odkladu budete musieť veriteľovi v súlade so zákonom zaplatiť úroky (úver sa vám predraží o úroky za obdobie odkladu).
O odklad môžete požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie.
Znamená to, že si rozhodnutie môžete dôkladne premyslieť a o odklad požiadať až vtedy, keď si to vaša finančná situácia nevyhnutne vyžiada.
NA AKÉ DLHÉ OBDOBIE SI MÔŽEM ŽIADAŤ O ODKLAD SPLÁTOK?
Môžete požiadať o odklad splátok na obdobie max. tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru. Dodatočne môžete veriteľa požiadať o predĺženie obdobia odkladu splátok najviac na ďalšie tri mesiace.
AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEM POŽIADAŤ O ODKLAD SPLÁTOK?
O odklad splátok môžete požiadať prostredníctvom formulára žiadosti, ktorý je dostupný na našej webstránke v sekcii DOKUMENTY. Žiadosť nám môžete zaslať emailom na callcentrum@bencont.sk alebo poštou na adresu BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava. Rovnakým spôsobom môžete požiadať aj o predĺženie obdobia odkladu splátok.
O odklad splátok môže požiadať ktorýkoľvek dlžník alebo spoludlžník na úvere.
MÁ VERITEĽ PRÁVO ODMIETNUŤ POSKYTNUTIE ODKLADU SPLÁTOK?
Veriteľ má právo neposkytnúť klientovi odklad splátok, ak:
1. je klient v omeškaní so splátkou daného úveru dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
2. bol klient k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 EUR pri inom úvere klienta,
3. bol klient ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,
4. žiadosť o odklad splácania nie je riadne vyplnená alebo,
5. žiadosť o odklad splácania neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.
KEDY SA DOZVIEM, ČI MI VERITEĽ SCHVÁLIL ODKLAD SPLÁTOK?
Žiadosť budeme posudzovať bezodkladne po jej prijatí, finálne vyjadrenie odošleme najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia kompletne vyplnenej žiadosti.
Žiadosti o odklad splátok budeme posudzovať individuálne s ohľadom na požiadavky klienta.
Nastavenie odkladu splátok, začiatok odkladu splátok a všetky potrebné informácie klient dostane po podaní žiadosti elektronicky alebo poštou (v závislosti od spôsobu podania žiadosti), najneskôr však v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok.
V prípade, že vám žiadosť o odklad splátok zamietneme, uvedieme aj dôvod.
ÚČTUJE SI VERITEĽ ZA POSKYTNUTIE ODKLADU SPLÁTOK NEJAKÝ POPLATOK?
Veriteľ si za poskytnutie odkladu splátok neúčtuje žiadny poplatok, ani sa nemení úroková sadzba dohodnutá v zmluve o úvere.
O KOĽKO SA MI MÔŽE ÚVER V PRÍPADE ODKLADU SPLÁTOK PREDRAŽIŤ?
Reprezentatívny príklad
Klientov aktuálny zostatok bezúčelového úveru je 4 200 EUR, zostávajúca doba splatnosti je 58 mesiacov, úroková sadzba 10 % p. a., a mesačná splátka pred odkladom splátok je 92 EUR. Klient požiadal o dobu odkladu splátok na 3 mesiace, čím došlo k posunutiu splátkového kalendára o predmetný počet mesiacov a k vyrubeniu dodatočných úrokov vo výške 105,86 EUR za posunuté obdobie a zo zostatku celkovej neuhradenej istiny. Klient sa rozhodol o splatenie úrokov na konci splátkového kalendára formou dodatočnej splátky v uvedenej výške.
MÔŽEM POŽIADAŤ O ĎALŠÍ ODKLAD SPLÁTOK, AK MÁM V SÚČASNOSTI VERITEĽOM POVOLENÝ ODKLAD SPLÁTOK PRED 09.04.2020?
V prípade, že máte v súvislosti s pandémiou povolený odklad splátok na základe dohody s veriteľom spred dátumu 9.4.2020 a požiadate o nový odklad splátok, je potrebné pôvodný odklad zrušiť.
MÔŽEM ZAČAŤ SPLÁCAŤ ÚVER AJ PRED UPLYNUTÍM OBDOBIA ODKLADU SPLÁTOK?
Ak sa Vaša finančná situácia zlepší skôr, môžete začať splácať úver alebo jeho časť aj pred uplynutím obdobia odkladu splátok (odklad splátok sa tým ukončí). Je potrebné, aby ste o tom vopred informovali veriteľa.