Časté otázky

OTÁZKY KU KOREŠPONDENCII A KOMUNIKÁCII

Akým spôsobom sa so spoločnosťou BENCONT COLLECTION, a.s. môžem spojiť za účelom riešenia môjho dlhu?
A/ telefonicky v dňoch pondelok – piatok v čase 8:30-17:00; tel.: 02/3352 60062
B/ e-mailom zaslaním správy na collection@bencont.sk alebo collectioncc@bencont.sk
C/ písomne, zaslaním listu na adresu BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
D/ osobne, len po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí stretnutia
V akých prípadoch mám kontaktovať spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.?
V prípade zmeny kontaktných údajov; v prípade otázok týkajúcich sa výšky dlhu a spôsobu splácania;
v prípade záujmu vyriešiť dlh mimosúdnou dohodou; v prípade záujmu uzatvoriť splátkový kalendár;
v prípade záujmu vyplatiť jednorazovo celý dlh;  
a pod.
Prečo pracovníci pri každom hovore overujú moju totožnosť?
Pracovníci sú povinní na začiatku každého hovoru overiť, či hovoria so správnou osobou. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov hovoríme o dlhoch len priamo s dlžníkom, či (ním ) splnomocnenou osobou.
Akým spôsobom môžem podať reklamáciu?
Stačí vyplniť online reklamačný formulár alebo napísať e-mailovú správu na reklamacie@bencont.sk Pre vybavenie Vašej reklamácie v čo najkratšom čase odporúčame uviesť čo najpresnejšie informácie.

OTÁZKY K PLATBÁM

Aké sú možné spôsoby zaplatenia?
  • Prevodom na účet (On-line Banking, Internet Banking)
  • Vkladom na účet priamo v banke (príkaz na úhradu)
  • Poštovou peňažnou poukážkou (pôvodne s označením „typ U“)
Ako môžem zaplatiť, ak som v zahraničí?
Použitím identifikačných znakov IBAN a SWIFT kód, ktoré získate nakontaktovaním sa na našu spoločnosť telefonicky, písomne, mailom. AK nie je možné vpísať variabilný symbol, je potrebné ho vpísať minimálne do poznámky k platbe.
Kde dostanem poštové poukážky (šeky)?
Naša spoločnosť vyplnené ani prázdne poštové poukážky neposiela. Dostanete ich zadarmo na každej pošte na Slovensku. Na platby v domácom styku treba používať poštovú peňažnú poukážku „typ U“.
Ako môžem overiť, že ste obdržali moju platbu?
Prijatie a zaevidovanie Vašej platby môžete overiť prostredníctvom telefonátu, e-mailu, prípadne vyplnením kontaktného formulára. Všetky kontaktné údaje našej spoločnosti sú zverejnené v časti Kontakt.
Čo spraviť, ak dlžník zabudne pri platbe uviesť variabilný symbol?
Je potrebné e-mailom alebo poštou zaslať na adresu našej spoločnosti doklad o úhrade, po jeho obdržaní vieme platbu dodatočne priradiť.
Môže za mňa ako dlžníka zaplatiť splátku iná osoba, napr. rodinný príslušník?
Áno, platbu môže vykonať aj iná osoba. Dôležité je pri platbe správne uviesť variabilný symbol, aby bola platba správne priradená k Vášmu záväzku/dlhu.
Čo mám urobiť, ak som obdržal splátkový kalendár?
V prípade obdržania splátkového kalendára, je potrebné postupovať podľa priloženého sprievodného listu.
Čo sa stane, ak uzatvorím splátkový kalendár a nebudem ho plniť?
Naša spoločnosť si bude uplatňovať svoj nárok v súdnom konaní a neskôr v exekučnom konaní (exekúcia majetku je doživotná a dedičná).

OTÁZKY K ZÁVÄZKU A ÚROKOM

Prečo môj záväzok neustále rastie?
Záväzok, ktorý vznikol na základe ústnej alebo písomnej dohody, môže rásť vzhľadom k tomu, že príslušenstvo Vášho záväzku tvoria zmluvné úroky, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a náklady spojené s jeho uplatnením v zmysle § 121 Občianskeho zákonníka. Výška Vašej splátky nestačí na pokrytie istiny aj príslušenstva.
Čo sa stane, ak svoj záväzok nebudem splácať?
Naša spoločnosť si bude uplatňovať svoj nárok v súdnom konaní a neskôr v exekučnom konaní (exekúcia majetku je doživotná a dedičná).
Prečo vymáha moju pohľadávku spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. a nie moja (dlžníkova) banka?
Sú 3 možnosti:
A/ Vaša banka poverila spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. správou a vymáhaním Vašej pohľadávky.
B/ Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. Váš záväzok voči banke odkúpila a stala sa tak novým veriteľom. O tejto skutočnosti ste ako dlžník boli písomne informovaný.
C/ Úver Vám poskytla spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.
Ako môže dlžník požiadať o vrátenie preplatku?
Dlžník musí poslať písomnú žiadosť na vrátenie preplatku, poštou, alebo e-mailom. Po prijatí žiadosti skontrolujeme oprávnenosť nároku dlžníka a ak je žiadosť opodstatnená, posielame dlžníkovi preplatok.
Ako mám postupovať, ak ide o neoprávnenú pohľadávku (podvod, zneužitie dokladov)?
V takomto prípade neodkladne kontaktujte našu spoločnosť. Je potrebné, aby ste nám doložili oznámenie o podaní trestného oznámenia z polície a notárom overené čestné prehlásenie.